U bent niet ingelogd.
Inloggen

Professioneel Kader Specialist Begaafdheid

Het professioneel handelen van de specialist begaafdheid vindt plaats binnen een specifieke context. Binnen die context plaatst de specialist het handelen in een ethisch perspectief. Dat wil zeggen dat dat de specialist zich gebonden weet aan normen en waarden die vorm geven aan zijn professionele houding binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving. Het professionele kader wordt dus expliciet begrensd door wat binnen de Nederlandse wet is toegestaan.

De professionele context wordt bepaald door de functie van de specialist begaafdheid. In hoofdstuk vier zijn verschillende functies en rollen beschreven die van toepassing zouden kunnen zijn op de werkzaamheden van de specialist begaafdheid. Dit zijn enerzijds functies en rollen waarin de leerling als object van begeleiding centraal staat. Anderzijds kunnen dit evenzeer functies en rollen zijn waarbij de leraar als object van begeleiding centraal staat. Het begeleiden van ouders in hun opvoedkundige rol behoort niet tot de primaire taken van de specialist begaafdheid. De specialist begaafdheid is in de eerste plaats leraar en in de tweede plaats begeleider en/of coach. Voor al deze functies en rollen is een basiskwalificatie voor de specialist begaafdheid noodzakelijk: een onderwijsbevoegdheid om werkzaam te mogen zijn als leraar in het primair of voortgezet onderwijs. Alleen al op grond van deze bevoegdheid mag verondersteld worden dat de specialist begaafdheid zich sowieso conformeert aan de ethische code die passend is voor leraren. De navolgende ethische kaders worden dus geschapen voor zover deze algemene ethische kaders voor leraren onvoldoende toegespitst zijn op de taken van de specialist begaafdheid.

Het professionele kader heeft als doel voldoende uitgangspunten en richtlijnen te bieden zodanig dat de specialist begaafdheid op een verantwoorde wijze zijn taken kan uitvoeren. Het doel is altijd om het belang van de leerling te behartigen op een zodanige wijze dat dit plaatsvindt binnen een voor de leerling, leraar en ouders veilige situatie. Bij het behartigen van de belangen van de leerling moet rekening gehouden worden met de professionele vermogens en grenzen van de leraar die de dagelijkse begeleiding van de leerling op zich neemt. Bij het behartigen van de belangen van de leerling moet rekening gehouden worden met de grenzen van pedagogisch welzijn en basisveiligheid voor de andere leerlingen in de groep. Bij het behartigen van de belangen van de leerling moet rekening gehouden worden met de opvoedkundige visie van de ouders zolang deze niet strijdig is met algemeen geldende normen en waarden en in bijzonder de normen en waarden van de school en de specialist begaafdheid. De specialist begaafdheid gaat daarbij altijd op vertrouwelijke wijze om met informatie die haar uit hoofde van de functie wordt gegeven. Dit draagt bij aan een vertrouwensrelatie met leerling, leerkracht en ouders. Deze relatie ligt ten grondslag aan de mogelijkheden voor begeleiding die in de professionele relatie worden vormgegeven.

De bovenstaande tekst is overgenomen uit: Begaafd begeleiden. De competentiematrix voor de Specialist Begaafdheid SE/ZOO®. Eleonoor van Gerven en Ilja Hoogenberg-Engbers. (2011). Assen: Uitgeverij Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023249184

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.