U bent niet ingelogd.
Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Slim! Educatief

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholings- en trainingsactiviteiten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Slim! Educatief en de klant.
 2. Klant is een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier heeft geregistreerd als deelnemer aan een congres; studiedag; cursus of training. Onder klanten worden tevens scholen verstaan die een overeenkomst sluiten met Slim! Educatief voor het volgen van nascholing.
 3. Voor participatie aan congressen; studiedagen; geldt dat deze na opgave deelname niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden.
 4. Voor participatie aan cursussen en trainingen geldt dat deze na opgave deelname na de wettelijk geldende bedenktermijn van 14 dagen niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden.
 5. Uitzondering op de regel drie geldt voor de eenjarige opleiding Specialist Begaafdheid en de opleiding Specialist Dubbel bijzondere leerlingen. Eenmaal ingeschreven kan participatie aan de opleiding slechts overgedragen worden aan een andere persoon als deze eveneens aan de instroomvoorwaarden van de opleiding voldoet. Nadat u zich heeft opgegeven kunt u na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen niet meer annuleren. Als u besluit af te zien van deelname nadat deze termijn is verstreken of nadat de opleiding is begonnen, geldt dat er geen restitutie van studiegeld wordt verleend.
 6. De cursussen en trainingen worden verzorgd door de opdrachtnemer of door een door de opdrachtnemer als gelijkwaardige docent gekwalificeerde persoon. De klant wordt vooraf gaand aan de ondertekening van de opdrachtovereenkomst geïnformeerd wie de docent/trainer van de bijeenkomst zal zijn.
 7. Indien de opdrachtnemer of docent/trainer verhinderd is wegens ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden (zoals sterfgeval in directe familiekring) staat het de opdrachtnemer vrij om een gelijkwaardige vervanger de werkzaamheden te laten verrichten. Hiervoor wordt echter altijd overleg met de klant gepleegd. Indien de klant afziet van de vervanger, kan op dat moment een nieuwe datum afgesproken worden waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.
 8. Direct na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
 9. Voor studiedagen in opdracht (zowel in-person als online bijeenkomsten) geldt dat deze na schriftelijke bevestiging niet meer geannuleerd kunnen worden. Indien de opdrachtgever afziet van de ingekochte studiebijeenkomsten worden de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij dit vooraf schriftelijke anders is overeengekomen in een door beide partijen ondertekend document.
 10. Tegelijk met de factuur voor uw deelname, ontvangt u de schriftelijke overeenkomst voor uw deelname aan de cursus/opleiding.
 11. Facturen worden te naam gesteld en geadresseerd, op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de klant. Het is na deze persoonlijke opgave niet mogelijk om facturen aan een ander adres of andere rechtspersoon te laten zenden. Indien de werkgever van de klant de factuur voldoet, is de klant zelf verantwoordelijk dat de daartoe juiste gegevens bij inschrijving worden opgegeven.
 12. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar adres gezonden dat de klant persoonlijk bij inschrijving heeft opgegeven.
 13. Alle bedragen voor honoraria of deelnemersgelden inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
 14. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
 15. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. 16 dagen na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
 16. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
 17. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
 18. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.
 19. Auteursrecht gemaakte opdrachten: Tijdens de opleiding maak je verschillende producten. Het auteursrecht van deze producten blijft onverminderd bij de student.
 20. Eigendomsrecht en auteursrecht cursusmateriaal: Het eigendomsrecht en auteursrecht op álle cursusmaterialen en toegepaste werkvormen berust blij Slim! Educatief. Het is niet toegestaan cursusmaterialen - of delen daarvan - zonder tostemming van Slim! Educatief in de eigen situatie te gebruiken en/of te verspreiden. Het is niet toegestaan om tijdens de bijeenkomsten foto’s te maken van sheets en documenten die tot het cursusmateriaal behoren. Ten behoeve van de studenten is per module een selectie gemaakt van sheets die als download ter beschikking worden gesteld. Op deze downloads geldt onverminderd het auteursrecht zoals vermeld in de Auteurswet van 1912.
 21. Alle informatie over klanten/studenten wordt met vertrouwelijkheid behandeld. De betrokken docenten hebben in hun arbeidsovereenkomst ondertekend voor geheimhouding.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.